Karakter boyutu :
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR/404

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR/404

Tarih 22 Ekim 2019, 15:48 Editör reşat tula

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi  : 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5 gün süre indirimi)
Yasal Kapsam : 13/a
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet  : 4. adım 1.656.600,00 - ...
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-İhale: Hayır

İHALE İLANI
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
120000 Litre Kurşunsuz Benzin , 200000 Litre Motorin (Diğer) Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/529898
1 -İdarenin
a) Adresi : EMİNETTİN MAHALLESİ MENDERES     BULVARI 53300 RİZE MERKEZ/RİZE
b)Telefon ve faks numarası : 4642144618-4642144618
c)Elektronik Posta Adresi : rizelojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görüle
bileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 120000 Litre 95 oktan Kurşunsuz Benzin   200000 Litre Motorin ( Diğer )
     Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale    dokümanı içinde bulunan idari    şartnameden ulaşılabilir.
b)Teslim yerleri : Yüklenici firmanın akaryakıt istasyonunda   İdareye ait taşıtların akaryakıt depolanma, -idarece talep olması halinde hizmet    binalarında bulunan jeneratörler de deniz   taşıtlarının depolarına firmaya ait akaryakıt    tankeri aracılığı İle dokum yapılarak teslim    edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenicinin ATOS (Araç Tanıma ve   Otomasyon Sistemi) olan akaryakıt     istasyonlarından idareye ait olan araçların   ve yer destek cihazlarının ihtiyacına göre   talep ettiği miktar ve zaman da 365 gün   boyunca pompa ve yerinde teslimatı   şeklinde gerçekleştirilecektir. İhtiyaç   bulunması durumunda idarenin talebi   doğrultusunda jeneratör ve deniz   araçlarına yüklenicinin araçları ile   herhangi bir ücret talep etmeden ihtiyacı   karşılayacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer         : Rize Emniyet Müdürlüğü 2.Kat Brifing     Salonu 
b) Tarihi ve saati : 04.12.2019- 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)İstekli dağıtıcı ise; Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtımı hakkında sahip olduğuna dair 5035 sayılı Petrol Piyasa Kanun'u hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan "Dağıtıcı Lisansı" nın aslını, aslı idaremizce onaylanmış suretini veya noter tasdikli suretini,
b)İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan "Bayii Lisansı"nın aslını,aslı idaremizce onaylanmış suretini veya noter tasdikli suretiyle dağıtıcı ile yapmış olduğu "Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleriyle birlikte sunacaktır.
c)Yüklenici RİZE İl sınırları içerisinde dağıtıcı ise; kendisine bağlı akaryakıt bayiilerini, bayii ise; bayiisi olduğu dağıtım şirketine ait en az 2(iki) adet akaryakıt istasyonunda akaryakıt ikmaline esas olacak ATOS'un mevcut olduğunu gösterir belgeyi teklifleriyle birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi
4.3.2
3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif Sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik ve Bayilik Sözleşmesi
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum veya Kuruluşlarına ya da Özel Sektöre yapılan bedel içeren tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilen Akaryakıt Satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rize Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satın alma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLAN TARİHİ : 23.10.2019 İLAN NO: 404

Basın - İlan

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI T.C. RIZE 2. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

T.C.  RİZE  İCRA DAİRESİ T.C. RİZE İCRA DAİRESİ

Tüm Fotoğraflar    

  08.08.2020
 

08.08.2020..

İzlenme: 26

   
  07.08.2020
 

07.08.2020..

İzlenme: 28

   
  06.08.2020
 

06.08.2020..

İzlenme: 26

   
  05.08.2020
 

05.08.2020..

İzlenme: 29

   
RAMAZAN TOPCAN RAMAZAN TOPCAN
RAMAZAN-I ŞERİF, KUR’AN-I KERİMLE YÜZLEŞMEKTİR
Azmi KANDEMİR Azmi KANDEMİR
RİZE VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTORA İHTİYAÇ OLDUĞUNU BASINDAN ÖĞRENDİM
Orhan Yazıcılar Orhan Yazıcılar
RİZEYE: RİZEYİ VE RİZELİYİ SEVEN BİR REKTÖR LAZIM!...
reşat tula reşat tula
ORDU’DA HARAÇ DÜZENEĞİ Mİ VAR?
B.ALİ KAVALCI B.ALİ KAVALCI
ALMANYA ACI VATAN ADAMA HİÇ GÜLMEYİ

  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

Tüm videolar